Vo futbale
86% (6 hlasov)
v hokeji
0% (0 hlasov)
v basketbale
0% (0 hlasov)
vo volejbale
14% (1 hlas)
Celkový počet hlasov: 7